בס"ד

הקורס הנוכחי יתמקד בהערכה ובטיפול פסיכומוטורי עבור אוכלוסיית הילדים עם אבחנה של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה ((Developmental coordination disorder in - DCD .  בקורס ילמדו הסטודנטים אודות מודלים תיאורטיים וגישות מרכזיות בהערכה פסיכומוטורית ויפורטו כלי ההערכה שפותחו בכל אחת מהגישות.  בנוסף, תינתן סקירה של הגישות הטיפוליות הנפוצות בתחום הפסיכומוטורי.

במסגרת הקורס תינתן סקירה של רצף ההתפתחות המוטורית בילדות המוקדמת ועקרונות בלמידה מוטורית; יפורטו סממנים לאיתור ליקויים פסיכומוטוריים וההשלכות של ליקויים אלה על מגוון תחומי תפקוד ויועמק הידע האקדמי וחשיפה למגוון מודלים וגישות בהערכה פסיכומוטורית ולכלי האבחון שפותחו בכל אחת מהגישות. 

בוגרי הקורס יצטיידו ביכולת לאתר סממנים לליקויים פסיכומוטוריים בקרב תלמידים עם לקות למידה; לבנות מערך התערבותי לטיפוח תפקודים פסיכומוטוריים של תלמיד עם לקות למידה או לקבוצת תלמידים.

  ההוראה בקורס זה תיעשה באמצעות הרצאות פרונטליות, התנסויות בסדנאות בהשתתפות הסטודנטים להמחשה ובאמצעות צפייה בסרטים קצרים.